Algemene Voorwaarden Dibevo

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden word verstaan onder:

 • 1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren en statutair lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort.
 • 1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/ is gesloten.
 • 1.3 Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
 • 1.4 Gastheer: degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en te voeren.
 • 1.5 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende en bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
 • 1.6 Verzorging: De door het dierenpension it te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
 • 1.7 huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

 • 2.1 Op de overeenkomst zin de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
 • 2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden de dierenverblijven te bezichtigen.
 • 2.3 De opdracht word geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nada na de witvoering ervan tien dagen zin verstreken, zonder dat door de klant teen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

Artikel 3 – Inschrijving

 • 3.1 Van iedere reservering van en gastdier voor een verblijf in het dierenpension word door de gastheer een reserveringsformulier/ klantenkaart gemaakt. Bij het maken van het reserveringsformulier/ klantenkaart word aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Indien het reserveringsformulier/ klantenkaart per post aan de klant wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden meegezonden.
 • 3.2 Het reserveringsformulier/ klantenkaart beat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.
 • 3.3 Bij inschrijving ter plekke word het reserveringsformulier/ klantenkaart door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier/ klantenkaart, voorzien van de handtekening van de klant, geld als bevestiging van de pensionovereenkomst.

Artikel 4 – Reserveringssom

 • 4.1 Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant en reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is minimaal 20 % van de totale verblijfskosten.
 • 4.2 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren teen de hoogte van de reserveringssom / factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 4.3 De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de klant an het dierenpension schuldig is.
 • 4.4 Indien een reservering ongedaan word gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de gehele reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen an het dierenpension.

Artikel 5 – Betaling

 • 5.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geld per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
 • 5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
 • 5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst a contant. 5.4 Bij het eventueel vervroegt afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen teen de overeengekomen prijs per dag.
 • 5.5 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.
 • 5.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van 226.89 euro.
 • 5.7 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension

 • 6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
 • 6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
 • 6.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
 • 6.4 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.
 • 6.5 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant an het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art.4.4.
 • 6.6 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
 • 6.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
 • 6.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. In geval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
 • 6.9 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

 • 7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden an het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
 • 7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden word ten gevolge van het niet (ver)melden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
 • 7.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven.(Voor honden: hondenziekte, ziekte van Carré en parvovirusziekte. Voor katten: kattenziekte-infectieuze gastro-enteritis en niesziekte).Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting mot worden afgegeven.

Artikel 8 – Ziekte en / of overlijden van het gastdier

 • 8.1 De Klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
 • 8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • 9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bit het dierenpension en / of bij personen en /of diensten en /of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
 • 9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 • 9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en /of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
 • 9.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet – nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen it de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 • 10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen 1 maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft medegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter.
 • 10.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.